การประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3
การศึกษาดูงาน การบูรณาการการจัดการศึกษาระดับจังหวัด รูปแบบ PEC หรือประชาคมการศึกษาจังหวัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
การประชุมชี้แจงเครื่องมือตรวจราชการฯ กระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามข้อสั่งการฯ เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (area-based approach)
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมงาน "Ben 2 Academic Fair 2017"
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ระดมทีมศึกษานิเทศก์จัดทำแบบรายงานผลการตรวจราชการ ฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561