การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สนง.ศธภ.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯปีงบประมาณ2560 สนง.ศธจ.สระแก้ว
สนง.ศธภ.3 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการฯ "มิติการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" ครั้งที่ 2
สนง.ศธภ.3 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง สนง.ศธจ.สมุทรปราการ