ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/11/2561 เอกสารรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
15/11/2561 เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 61 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
02/11/2561 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
21/09/2561 เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561 และเอกสารรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 รอบที่ 2/2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
23/08/2561 เกณฑ์การประเมิน การบันทึกข้อมูลในระบบ E-Inspection ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
26/07/2561 ปฏิทินการตรวจราชการ รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
26/07/2561 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ E - Inspection System กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล