ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/11/2560 เอกสาร คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการแปลงแบบสอบถามออนไลน์เป็น QR Code กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
14/11/2560 แบบรายงานการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2561 (นโยบายที่ 1-13) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
14/11/2560 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1828/2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
14/11/2560 (ร่าง) คู่มือการตรวจราชการ และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
14/11/2560 (ร่าง) แผนการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
14/11/2560 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
14/11/2560 รายชื่อโรงเรียน ICU เขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล