ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
16/05/2561 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
16/05/2561 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มอำนวยการ
05/04/2561 ระเบียบกระทรวงการคลังและคู่มือการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ กลุ่มอำนวยการ
21/03/2561 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารรายงานวิจัยฉบับย่อ กลุ่มอำนวยการ
19/03/2561 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
19/03/2561 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
19/03/2561 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ