ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
24/09/2561 ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
30/03/2561 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
14/03/2561 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
14/03/2561 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารษณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
14/03/2561 แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
22/01/2561 วิธีการกรอกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
22/01/2561 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แนบ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา