ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
20/11/2561 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
02/11/2561 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์3) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
02/11/2561 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
01/11/2561 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ไฟล์1) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
24/09/2561 ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
30/03/2561 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
14/03/2561 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา