วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
     ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

พันธกิจ
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย
4. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน

ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 5
1. กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย