วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
"ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา"
พันธกิจ
1.กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน
3.ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
4.กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ