ข้อมูลกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นางสาวนิรดา มุ่งหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานางกาญจณา ศรีมาลัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ