ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นางปราณี บัวทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาววิริยาภรณ์ ขุมเงิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ