ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นายโชคชัย พรหมมาก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนางกัญญภัสส์ บุญเกิด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ