Untitled Document


เธ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และแผนยุทธศาสตต์การศึกษา ผู้ดูแลระบบ
2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บทนำ ส่วนที่ 4-5) ผู้ดูแลระบบ
3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บทนำ ส่วนที่ 1-3) ผู้ดูแลระบบ
4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ผู้ดูแลระบบ
5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ
6 แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
7 จำนวนสถานศึกษาภายในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ผู้ดูแลระบบ
8 ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ O-net ภายในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค .3 ผู้ดูแลระบบ
9 แผน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ผู้ดูแลระบบ