Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
2 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง และตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น กลุ่มอำนวยการ
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และแผนยุทธศาสตต์การศึกษา ผู้ดูแลระบบ
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บทนำ ส่วนที่ 4-5) ผู้ดูแลระบบ
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บทนำ ส่วนที่ 1-3) ผู้ดูแลระบบ
6 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ผู้ดูแลระบบ
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ
8 แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
9 จำนวนสถานศึกษาภายในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ผู้ดูแลระบบ
10 ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ O-net ภายในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค .3 ผู้ดูแลระบบ
11 แผน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ผู้ดูแลระบบ