Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ผู้ดูแลระบบ
2 แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-23564 (ไฟล์ 4) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
3 แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-23564 (ไฟล์ 3) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
4 แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-23564 (ไฟล์ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
5 แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-23564 (ไฟล์ 1) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
6 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารรายงานวิจัยฉบับย่อ กลุ่มอำนวยการ
8 ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ
9 ผลการทดสอบ N - Net ผู้ดูแลระบบ
10 ผลการทดสอบ V-Net ผู้ดูแลระบบ
11 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
12 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง และตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น กลุ่มอำนวยการ
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และแผนยุทธศาสตต์การศึกษา ผู้ดูแลระบบ
14 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บทนำ ส่วนที่ 4-5) ผู้ดูแลระบบ
15 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บทนำ ส่วนที่ 1-3) ผู้ดูแลระบบ
16 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ผู้ดูแลระบบ
17 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ
18 แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
19 จำนวนสถานศึกษาภายในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ผู้ดูแลระบบ
20 ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ O-net ภายในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค .3 ผู้ดูแลระบบ
21 แผน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ผู้ดูแลระบบ