ข้อมูลกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
ทำเนียบกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นางจันทรา เกียรติลุนสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษานางสาวทัศนีย์ ช่างชุบ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายสัจจา จุ่นบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวสุภาภรณ์ นฤภัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ