ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นายวรพงษ์ ครุฑปราการ
นิติกรชำนาญการพิเศษนางสาววิริยาภรณ์ ขุมเงิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ